Potrebne spremembe zakonodaje

Za ureditev razmer na stanovanjskem področju je treba:

 1. pospešeno nadaljevati delo na Nacionalnem stanovanjskem programu, ki je med drugim pogoj za črpanje sredstev iz EU, npr. za obnovo starih mestnih jeder ali pa sredstev  Evropske investicijske banke za npr. energetsko prenovo stavb;
 2. sprejeti davek na nepremičnine, ki bo aktiviral mrtev kapital v nepremičninah in posledično med drugim stimuliral oddajanje in najemanje stanovanj;
 3. sprejeti nov način obdavčitve oddajanja stanovanj v lasti fizičnih oseb, ki bo vzpodbujal legalno oddajo;
 4. sprejeti nov izračun neprofitne najemnine, ki bo odražala dejanske stroške stanovanjske nepremičnine;
 5. posledično vse socialne korektive dosedanje neprofitne najemnine prenesti na stanovanjske subvencije;
 6. razliko v višini sredstev, ki bo nastala zaradi višjega davka na nepremičnine od zdajšnjega NUSZ in sredstva, ki se bodo zbrala z uvedbo stroškovne neprofitne najemnine, v celoti nameniti v sklad za subvencioniranje stanovanjske najemnine;
 7. SSRS dodeliti aktivnejšo in širšo vlogo pri izvajanju stanovanjskega programa ter ga  preoblikovati na način, da bo zagotavljal izključno neprofitna najemna stanovanja oz. vsaj pod nobenim pogojem ne bo investiral v stanovanja za nadaljnjo prodajo individualnim lastnikom in to po subvencionirani ceni, kot je to počel do zdaj;
 8. zagotoviti vire za ugodne hipotekarne kredite za neprofitna najemna stanovanja bodisi skozi spodbude finančnim ustanovam v obliki poroštev bodisi s pooblastilom oz. dodelitvijo naloge kateri od obstoječih ali na novo ustanovljenih javnih ustanov za izvajanje te dejavnost (SSRS, SIB…);
 9. v zakonodaji stanovanjske kooperative kot organizacije zasebnega prava izenačiti z javnimi stanovanjskimi organizacijami;
 10. spodbuditi lokalne skupnosti k dolgoročni ugodni oddaji zemljišč  stanovanjskim kooperativam za gradnjo neprofitnih stanovanj;
 11. stanovanjskim kooperativam omogočiti, da so deležne ugodnosti neprofitnih stanovanjskih organizacij kljub temu, da lahko stanovalce svojih stanovanjskih objektov izbirajo izven pravil o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj. Sprejmejo pa naj  se posebna pravila za dodelitev neprofitnega stanovanja v okviru stanovanjske kooperative;
 12. v okviru izvajanja novega stanovanjskega programa več pozornosti nameniti celoviti prenovi obstoječega stavbnega fonda;
 13. ustreznost stanovanj vrednotiti tudi glede na njihovo lego v prostoru;
 14. zagotoviti redno spremljanje stanje na stanovanjskem področju, predvsem z izvajanjem celovitih raziskav;
 15. posodabljati normative v zvezi z gradnjo in dodeljevanjem stanovanj, npr. glede opremljenosti, velikosti, parkirnih mestih.

1 komentar

 1. Janez Bertoncelj

  Ned 04th nov 2012 at 20:58

  Zelo zanimivo bi bilo in to bi vsekakor podprl, če bi prišlo vsaj v Ljubljani npr. do iniciative za ustanovitev stanovanjske kooperative, ki bi se odločila za graditev stanovanjskega naselja brez avtomobila, kar pomeni, da bi se v celoti odpovedala parkirnim normativom, ko jih določa OPN Ljubljane? Je to glede na zakonodajo sploh izvedljivo? Takšna stanovanjska naselja nekaterih evropskih državah že nekaj časa obstajajo in so pilotni primeri upoštevanja trajnostnih načel.

  Odgovori

Komentiraj

Cancel comment reply

Copyright