ZAKONODAJA

Zakonodaja pri nas

Stanovanjska kooperativa se lahko ustanovi na podlagi Zakona o zadrugah. Samo dejavnost v največji meri opredeljuje Stanovanjski zakon (link na file:///C:/D1/kooperative/kooperative%20literatura/stanovanjski%20zakon.jsp.htm). Slednji sicer ne bi smel izključevati delovanja kooperativ, kljub temu pa bomo poskušali doseči določene spremembe v korist stanovanjskim kooperativam.

Pravni okvir uspešnega delovanja stanovanjskih kooperativ zagotovo tvorijo še:

 

Zakonodaja v Švici

Zakonsko stanovanjske kooperative v tudi Švici niso posebej regulirane, ampak je njihovo ustanavljanje in delovanje regulirano v okviru zakona za vse ostale kooperative (zadruge), ki v Švici sodijo pod zasebno pravo (Code civil suisse). Natančneje, ureja jih zakon o obligacijah (Droit des obligations), kakor tudi vse oblike gospodarskih družb ali civilnih združenj. Kooperative sodijo v poglavje o gospodarskih družbah in kooperativah (Des sociétés commerciales et de la société coopérative), regulirajo pa jih členi od 828 do 915 ( ).

Samo dejavnost stanovanjskih kooperativ pa določajo stanovanjske in gradbene zakonodaje posameznih kantonov. Švica je konfederacija in stanovanjska zakonodaja sodi v pristojnost kantona. Na spletni strani http://www.ge.ch/legislation/ je v poglavju I4 zbrana glavnina zakonov, ki urejajo stanovanjsko problematiko v Ženevi. Večina najpomembnejše regulative je zbrana v posodobljenem Splošnem zakonu o stanovanjih in zaščiti najemnikov iz leta 1975, ob njem pa so za delovanje stanovanjskih kooperative v tem poglavju pomembni še:

  • Zakon o gradnji stanovanj
  • Zakon o zaščiti jamstev najemnikov
  • Zakon o planu

 

Komentirajte prvi.

Komentiraj

Copyright