Blog

Nacionalni stanovanjski program 2012-2021

V okviru našega projekta smo se seznanili z osnutkom Nacionalnega stanovanjskega programa 2012-2021 (DOC, 370 KB), ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor podalo javno obravnavo. Ugotavljamo, da bi lahko takšen NSP predstavljal pomemben prispevek in premik k vzdržni stanovanjski politiki v RS. Kljub temu bomo do konca javne obravnave pripravili seznam pripomb, saj ocenjujemo, da nekatere predlagane rešitve  morda niso najboljše za dosego zastavljenih ciljev. Ena takšni, ki bo verjetno igrala pomembno vlogo je predlagana izključna delitev na javna in zasebna stanovanja. S tem izgubimo kategorijo neprofitnih stanovanj, za katero menimo, da bi morala ostati. Le tako bi se lahko pri izvajanju stanovanjske politike zagotovil sistem enake obravnave  zasebne in javne iniciative pri gradnji neprofitnih stanovanj.

Naše pripombe bomo v kratke predstavili tudi na tem mestu.

 

Javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«

Zavod Tovarna je ta teden v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Okoli 25 udeležencev na vsaki tribuni se je uvodoma seznanilo s konceptom zagotavljanja najemnih stanovanj s pomočjo kooperativ in z glavnimi ovirami za njihovo polno udejanjanje. Vodja projekta Blaž Habjan je udeležence seznanil, da je Zavod Tovarna z mestnima občinama Novo mesto in Maribor že podpisal pismi o nameri o zagotovitvi zemljišč za izvedbo pilotnih projektov najemnih stanovanj v okviru stanovanjske kooperative.

Tribun so se udeležili tudi odgovorni posamezniki za stanovanjsko problematiko na lokalni ravni. Tako je v Novem mestu udeležence pozdravi direktor občinske uprave Borut Novak, v Ljubljani pa je Jožka Hegler iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana bistveno prispevala k tehtnejši ravni razprave. Iz odziva velike večine je bilo mogoče razbrati, da zelo podpirajo predstavljen način zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji. Večina se je tudi strinjala, da če je zadeva uspešna v Švici ni nujno, da bo tudi pri nas. Zato so podprli nadaljevanje projekta z izvedbo pilotnega projekta.

Na obeh tribunah je bila v iztočnicah podana predstavitev delovanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi na primeru kooperative Codha. Šlo je za osrednji del, ki ga je podal podpredsednik Codhe Guillaume Käser . Predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države, ki ga bo stranka Zares prilagodila tudi stanovanjskim kooperativam, sta predstavila Tadej Slapnik oz. Vito Rožej, kot predlagatelja predloga. Izpostavila sta še potrebo po davku na »presežne« nepremičnine in omejitev vloge Stanovanjskega sklada RS na zagotavljanje najemnih stanovanj. Blaž Habjan je izpostavil glavne ovire za delovanje stanovanjskih kooperativ v Sloveniji, ki so jih do zdaj odkrili. Zelo pomemben je uveljavljen izračun neprofitne najemnine, ki se odraža v prenizki najemnini in ne pokriva stroškov, ki bi jih zakonsko morala. Predlaga, da se neprofitna najemnina očisti socialne komponente in da se ta prenese izključno na stanovanjske subvencije. Razdelitev denarja bo pravičnejša, v neprofitnih stanovanjih pa bodo lahko živeli tudi tisti, ki niso ravno iz socialnega dna.

V Novem mestu je Marjan Somrak, ki je včasih vodil stanovanjsko podjetje Zarja, ocenil, da bi bil lahko koncept povsem realen ob vložku lokalne skupnosti v obliki ugodne pridobitve uporabe zemljišča. Gospa Jožka Hegler je na ljubljanski tribuni izpostavila številne ovire, s katerimi se sooča ljubljanski stanovanjski sklad, kot javni sklad pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Poudarila je, da bi si politika morala prizadevati zagotoviti več najemnih stanovanj in kooperative so po njenem mnenju ustrezen instrument za dosego tega cilja. Treba pa je urediti zakonsko njihov status in oblike kreditiranja.

Udeleženci obeh tribun, so se strinjali, da moramo v Sloveniji narediti prostor tovrstnemu reševanju pomanjkanja najemnih stanovanj, le ta pa naj sledijo smernicam trajnostnega razvoja in zdravega bivanja. V Zavodu Tovarna pa poudarjajo, da ne bo dovolj le deklaratorna zaveza skozi nov Nacionalni stanovanjski program ampak bi se morala do vprašanj zagotavljanja stanovanj opredeliti tudi politika oz. politične stranke v predvolilnem obdobju. Opredeliti bi se morale tako, da bodo sledile smernicam, ki bodo manj ljudem omogočila lastništvo nepremičnin in več ljudem varen dom.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com

 

Anketa o stališčih do najemnih stanovanj in do kooperativnega načina življenja

Projekt Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru prehaja od proučevanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi in njihove skladnosti s slovenskim pravnim redom oz. sistemskim okvirjem, k predstavljanju modela širši javnosti in zbiranju povratnih informacij. Ena od oblik zbiranja informacij o stanovanjskih potrebah, o stališčih morebitnih uporabnikov do najemnih stanovanj in do kooperativnega načina življenja je pričujoča anketa.

Vljudno vas vabimo, da anketo izpolnite in nam na ta način omogočite, da bomo kar najbolje projekt izpeljali. Tako bomo pomagali številnim, ki iščejo primerno stanovanje in prispevali, da se razmerje med najemnimi in lastniškimi stanovanji v Sloveniji normalizira.

Sodeluj v spletni anketi

Javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«

Datum: 13. 10 2011

Zavod Tovarna bo organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni bosta 24. 10. 2011 v Novem mestu, z začetkom ob 17.00, v Hiši kulinarike in turizma (bivše Gostišče) na Glavnem trgu ter v Ljubljani, 25.10.2011, z začetkom ob 18.00, v bivši tovarni ROG (Trubarjeva 72 – dvorana socialnega centra). Projekt Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru oz. njihove dejavnosti zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt prehaja od proučevanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi in njihove skladnosti s slovenskim pravnim redom oz. sistemskim okvirjem, k predstavljanju modela širši javnosti.

Udeležencem bo predstavnik naše partnerske ženevske kooperative Codha Guillaume Käser predstavil poslanstvo, začetke, aktualno delovanje njegove organizacije in vpetost stanovanjskih kooperativ v ženevsko stanovanjsko politiko. Videli bomo, da je Codha uspešna v veliki meri, ker gradi na vključevanju članstva (participaciji) in največjem možnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Mi iz Zavoda Tovarna se bomo v predstavitvi osredotočili na dognanja, do katerih smo prišli v prvih šestih mesecih dela na projektu. Veliko je namreč dejstev, ki govorijo v prid stanovanjskim kooperativam v Sloveniji. Po eni strani je zaskrbljujoče dejstvo, da je neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji premalo. Po drugi strani pa je spodbudno, da se odgovorni za stanovanjsko politiko v državi in občinah, s katerimi smo bili v stiku, tega zavedajo. Zato stanovanjske kooperative odobravajo in so jih pripravljeni podpreti. To je razvidno tudi iz predstavljenih smernic novega nacionalnega stanovanjskega programa in nekaterih drugih sistemskih oz. zakonodajnih sprememb, ki so se že zgodile ali pa se jih načrtuje.

Glede zagotavljanja stanovanj se premika tudi v politiki. Spomladi je stranka Zares predstavila predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države. Temeljni princip, ki predvideva izdajo državnih obveznic kot jamstvo za hipotekarni kredit in ob njihovem unovčenju kot odplačilo glavnice, bi bil lahko zelo uporaben tudi v primeru stanovanjske kooperative v vlogi investitorja. Zato smo na javno tribuno povabili tudi predstavnike predlagateljev zakona.

Najbolj pa nas seveda zanima izmenjava stališč s potencialnimi uporabniki. To je tudi glavni motiv za javno tribuno. Želimo pridobiti čim več povratnih informacij. Kaj si mislijo o stanovanjskih kooperativah tisti, ki še nimajo rešenega stanovanjskega problema oziroma se bodo s tem problemom kmalu soočili? Ta stališča in še več bi radi slišali od udeležencev v dialogu, ki ga želimo vzpostaviti na obeh tribunah. Na naši spletni strani www.stanovanjskekooperative.si smo pripravili tudi vprašalnik o stanovanjskih potrebah posameznikov in vsak izpolnjen, nam bo v veliko pomoč.

Torej, vljudno vabljeni v Novo mesto ali Ljubljano ter na našo spletno stran vsi, ki nimate predsodkov do neprofitnih najemnih stanovanj in bi vam prav prišel sosed, s katerim sta pri gradnji stanovanjskega objekta sodelovala, ki mu ne bi bilo težko popaziti na vašega otroka ter vam ne bi pokvaril tedna, če bi s prišel sposodit sladkor ali vas prosil za pomoč pri sestavljanju novega predalnika, ki je prispel iz Gradca.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com; www.stanovanjskekooperative.si111017 PR stanovanjske kooperative najava javnih tribun

Stanovanjske kooperative po Evropi

Raziskovalni dokumentacijski sektor v Državnem zboru RS je v juniju 2011 pripravil primerjalni pregled položaja stanovanjskih kooperativ v petih evropskih državah (Češka, Italija, Nemčija, Švedska in Združeno kraljestvo). Pregled generalno potrjuje, da so kooperative močan akter pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj.

Stanovanjske kooperative po Evropi – raziskovalna naloga DZ RS (pdf, 180 KB)

Raziskava med zaključki navaja:

- Stanovanjske zadruge imajo v vseh prikazanih ureditvah dolgo tradicijo, njihov pomen je velik tudi v sedanjem času in so pomemben podporni steber zagotavljanja cenejših stanovanj.

- Obstajajo tudi različne finančne institucije oz. skladi,ki so lahko v lasti stanovanjskih zadrug ali pa popolnoma samostojni.

- Težišče stanovanjske politike se je premaknilo iz spodbujanja gradnje stanovanj k spodbujanju posameznikov oziroma določenih socialnih skupin.

- Stanovanjsko zadružništvo večinoma ni del socialne stanovanjske politike, tako da praviloma ni predmet posebnega spodbujanja s strani države ampak bistveno bolj lokalnih skupnosti.

- Stanovanjske zadruge zagotavljajo ponudbo neprofitnih stanovanj in so v tem smislu v pomoč državi, ki ponekod v ta namen zagotavlja tudi določena finančna sredstva.

- Zadružno lastništvo načeloma zagotavlja cenejša najemniška ali lastniška stanovanja oziroma ugodnejše pogoje najema kreditov, kot veljajo za tržni sektor.

Copyright