Objavil Blaz

Oblikovanje vzdržne stanovanjske politike s stanovanjskimi kooperativami

Delež Slovencev, ki čutimo prevelike obremenjenosti družinskih proračunov za stanovanja je pol nižji, kot je v povprečju v EU, kaže pet let stara statistika. Na račun lastnine stanovanj smo razmeroma bogati (kar 90 odstotkov prebivalcev). Ta ugodna statistika pa ima tudi v negativno plat, tako na stanovanjskem področju kot v družbenem, ekonomskem in okolijskem. Povečan delež BDP za olajšanje najema stanovanj bi pomembno prispeval k vzdržnosti sistema stanovanjske politike in k izboljšanju kulture bivanja pri nas.

Več o tem v članku Blaža Habjana, ki je bil objavljen v reviji AB, ki jo izdaja Društvo arhitektov Ljubljana.

Novo mesto v svetovni akciji Jane’s Walk

Novo mesto se letos prvič pridružuje akciji Jane’s Walk, v kateri že sodelujejo številna slovenska in svetovna mesta.Jane’s Walk je urbani sprehod, namenjen meščanom, na katerem spoznavamo in komentiramo okoliš, skozi katerega hodimo - gre torej tako za zanimivo družabno doživetje, kakor ali celo predvsem za enega od korakov pri skupnem načrtovanju prostora, v katerem živimo.

Prijazno vabljeni na novomeški Jane’s Walk. Potekal bo v nedeljo, 11. maja 2014. Pričel se bo ob 16:30 uri, ko se srečamo na mostu za pešce na Loki. Sprehodili se bomo po poteh ob reki Krki v Novem mestu – ob starem mestnem jedru, Kandiji, Portovalu in Bršljinu. Ocenjujemo, da bo lahkoten sprehod trajal kaki dve uri. 

Trasa sprehoda je prikazana na tej povezavi.

Krka, katere okljuk daje prepoznavnost mestnemu jedru, je velik potencial za izboljšanje kakovosti bivanja v mestu, vendar pa reka brez ustreznih programov in premostitev ostaja predvsem ovira. Na sprehodu se bomo pogovarjali o  urejanju poti po obrežjih, o umeščanju spremljajočih programov in objektov, mostov in dostopov do vode, o urejanju mestnega jedra in o naravnih značilnostih obvodnega prostora ter ob tem posegli malo v zgodovino in malo v prihodnost. Sprehod bomo zaključili s prijetnim druženjem v naravnem ambientu Krke.

Na podlagi sprehoda bomo, če bo ta doprinesel k oblikovanju zanimivih idej, poskusili oblikovati tudi pobudo odgovorim glede nadaljnjega urejanja območja ob reki Krki v Novem mestu.

Organizatorja dogodka sta Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine ter Društvo krajinskih arhitektov.

Dodatne informacije: Jelka Hudoklin, tel.: 041 694 463.

 

Več o Jane Jacobs:

http://www.nytimes.com/2006/04/25/books/25cnd-jacobs.html?pagewanted=all&_r=0

http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs

Več o Jane’s Walk:

http://ipop.si/urbani-sprehodi-janes-walk/

http://www.janeswalk.org/

S kooperativami do najemnih stanovanj

V okviru projekta Stanovanjske kooperativ po švicarskem vzoru  (SKPŠV), Zavod tovarna skupaj z Mrežo za prostor v četrtek organizira javno tribuno z naslovom S kooperativami do najemnih stanovanj. Tribuna bo v četrtek, 29.3. 2012, v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana z začetkom ob 18.00.

Naslovna tema bo izhodišče za razpravo o stanovanjski politiki v Sloveniji. Skupaj z udeleženci bi želeli razpravljati o tem, kakšno stanovanjsko politiko bi bilo v Sloveniji modro in zaželeno uveljaviti. V Zavodu tovarna smo prepričani, da je nujno dati večjo podporo zagotavljanju najemnih stanovanj in zagotoviti sistem in sredstva, da jih bodo prebivalci lahko uporabljali.

Sprejeti je treba nov nacionalni stanovanjski program, načrtujejo se spremembe stanovanjskega zakona., spreminjajo se številni pravilniki in uredbe…. in to so priložnosti, da se uveljavijo rešitve, ki bodo vzdržne za družbo in v korist prebivalstva. V Zavodu Tovarna in Mreži za prostor menimo, da je treba:

 • sprejeti davek na nepremičnine, ki bo stimuliral oddajo presežnih prostorov in stimuliral najemanje,
 • sprejeti nov izračun neprofitne najemnine, ki bo odražala dejanske stroške stanovanjske nepremičnine,
 • posledično vse socialne korektive dosedanje neprofitne najemnine prenesti na stanovanjske subvencije,
 • pridobljena sredstva iz davka na nepremičnine in presežna sredstva, ki se bodo zbrala z višjo neprofitno najemnin, nameniti v sklad za subvencioniranje stanovanjske najemnine,
 • SSRS dodeliti aktivnejšo in širšo vlogo pri izvajanju stanovanjskega programa ter ga  preoblikovati na način, da bo zagotavljal izključno neprofitna najemna stanovanja oz. vsaj pod nobenim pogojem ne bo investiral v stanovanja za nadaljnjo prodajo individualnim lastnikom in to po subvencionirani ceni, kot je to počel do zdaj,
 • v zakonodaji stanovanjske kooperative kot organizacije zasebnega prava izenačiti z javnimi stanovanjskimi organizacijami,
 • zagotoviti vire za ugodne hipotekarne kredite ali skozi spodbude bankam ali drugim finančnim ustanovam v obliki poroštev ali pa s pooblastilom oz. dodelitvijo naloge kateri od obstoječih ali na novo ustanovljenih javnih ustanov za izvajanje te dejavnost (SSRS, SIB…),
 • spodbuditi lokalne skupnosti k dolgoročni ugodni oddaji zemljišč  stanovanjskim kooperativam za gradnjo neprofitnih stanovanj,
 • stanovanjskim kooperativam omogočiti, da so deležne ugodnosti neprofitnih stanovanjskih organizacij kljub temu, da lahko stanovalce svojih stanovanjskih objektov izbirajo izven pravil o dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj. Sprejmejo naj  se posebna pravila za dodelitev neprofitnega stanovanja v okviru stanovanjske kooperative, ki bodo kooperativam omogočila večjo svobodo pri izbiri stanovalcev,
 • v okviru izvajanja novega stanovanjskega programa več pozornosti nameniti celoviti prenovi obstoječega stavbnega fonda,
 • ustreznost stanovanj vrednotiti tudi glede na njihovo lego v prostoru,
 • redno spremljati stanje na stanovanjskem področju, predvsem z izvajanjem celovitih raziskav,
 • posodabljati normative v zvezi z gradnjo in dodeljevanjem stanovanj, npr. glede opremljenosti, velikosti, parkirnih mestih,

Javno tribuno, ki jo organiziramo, razumemo tudi kot forum, na katerem bomo lahko skupaj s strokovnjaki in drugimi zainteresiranimi pretehtali te naše predloge.

Blaž Habjan, Vodja projekta SKPŠV

Kontakt: 031 67 19 46, blazhabjan@yahoo.com, www.stanovanjskekooperative.si

Javna tribuna o zagotavljanju najemnih stanovanj in njihovem mestu v stanovanjski politiki R Slovenije

V Zavodu Tovarna v okviru projekta Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru (SKPŠV) skupaj z Mrežo za prostor organiziramo javno tribuno o zagotavljanju najemnih stanovanj in njihovem pomenu na kakovost bivanja posameznika, na razvoj družbe in učinke na razvoj nacionalnem gospodarstva. V tej luči bomo kot možen ukrep posebej izpostavili najemna stanovanja stanovanjskih kooperativ.

Javna tribuna bo v četrtek, 29.3. 2012, z začetkom ob 18.00 v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana.

Številne pobude o potrebnih spremembah temeljenjih dokumentov naše stanovanjske politike odpirajo možnosti tudi za oblikovanje primernega okolja v smeri spodbujanja zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj. Pomembno pa je, da se ob tem vzpostavi tudi dovolj široko družbeno soglasje, da bo morebitne spremembe mogoče uveljaviti.

K udeležbi in sodelovanju vabimo predstavnike odgovornih ustanov, strokovnjakov, političnih strank, vse zainteresirane posameznike in medije.

Izhodišča in nosilci izhodišč za razpravo:

 • Jožka Hegler,  direktorica Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana – Izhodišča stanovanjske politike s stališča javnega stanovanjskega sklada ;
 • Dr. Srna Mandič – profesorica na Fakulteti za družbene vede;  Družbena koristnost modela stanovanjskih zadrug in možnosti  izvedljivosti  modela pri nas;
 • Tadej Žaucer , IPoP;  Izhodišča in predlogi Mreže za prostor za pripravo predloga nacionalnega stanovanjskega programa;
 • Blaž Habjan,  vodja projekta »Stanovanjske kooperative po švicarskem vzoru«; Švicarski model stanovanjskih kooperativ.

VABLJENI!

Blaž Habjan                                                                          Marko Peterlin, IPoP

Vodja projekta SKPŠV                                                     koordinator Mreže za prostor

 

Javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«

Zavod Tovarna je ta teden v Novem mestu in v Ljubljani organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni sta del projekta »Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru«, ki je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Okoli 25 udeležencev na vsaki tribuni se je uvodoma seznanilo s konceptom zagotavljanja najemnih stanovanj s pomočjo kooperativ in z glavnimi ovirami za njihovo polno udejanjanje. Vodja projekta Blaž Habjan je udeležence seznanil, da je Zavod Tovarna z mestnima občinama Novo mesto in Maribor že podpisal pismi o nameri o zagotovitvi zemljišč za izvedbo pilotnih projektov najemnih stanovanj v okviru stanovanjske kooperative.

Tribun so se udeležili tudi odgovorni posamezniki za stanovanjsko problematiko na lokalni ravni. Tako je v Novem mestu udeležence pozdravi direktor občinske uprave Borut Novak, v Ljubljani pa je Jožka Hegler iz Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana bistveno prispevala k tehtnejši ravni razprave. Iz odziva velike večine je bilo mogoče razbrati, da zelo podpirajo predstavljen način zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji. Večina se je tudi strinjala, da če je zadeva uspešna v Švici ni nujno, da bo tudi pri nas. Zato so podprli nadaljevanje projekta z izvedbo pilotnega projekta.

Na obeh tribunah je bila v iztočnicah podana predstavitev delovanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi na primeru kooperative Codha. Šlo je za osrednji del, ki ga je podal podpredsednik Codhe Guillaume Käser . Predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države, ki ga bo stranka Zares prilagodila tudi stanovanjskim kooperativam, sta predstavila Tadej Slapnik oz. Vito Rožej, kot predlagatelja predloga. Izpostavila sta še potrebo po davku na »presežne« nepremičnine in omejitev vloge Stanovanjskega sklada RS na zagotavljanje najemnih stanovanj. Blaž Habjan je izpostavil glavne ovire za delovanje stanovanjskih kooperativ v Sloveniji, ki so jih do zdaj odkrili. Zelo pomemben je uveljavljen izračun neprofitne najemnine, ki se odraža v prenizki najemnini in ne pokriva stroškov, ki bi jih zakonsko morala. Predlaga, da se neprofitna najemnina očisti socialne komponente in da se ta prenese izključno na stanovanjske subvencije. Razdelitev denarja bo pravičnejša, v neprofitnih stanovanjih pa bodo lahko živeli tudi tisti, ki niso ravno iz socialnega dna.

V Novem mestu je Marjan Somrak, ki je včasih vodil stanovanjsko podjetje Zarja, ocenil, da bi bil lahko koncept povsem realen ob vložku lokalne skupnosti v obliki ugodne pridobitve uporabe zemljišča. Gospa Jožka Hegler je na ljubljanski tribuni izpostavila številne ovire, s katerimi se sooča ljubljanski stanovanjski sklad, kot javni sklad pri zagotavljanju najemnih stanovanj. Poudarila je, da bi si politika morala prizadevati zagotoviti več najemnih stanovanj in kooperative so po njenem mnenju ustrezen instrument za dosego tega cilja. Treba pa je urediti zakonsko njihov status in oblike kreditiranja.

Udeleženci obeh tribun, so se strinjali, da moramo v Sloveniji narediti prostor tovrstnemu reševanju pomanjkanja najemnih stanovanj, le ta pa naj sledijo smernicam trajnostnega razvoja in zdravega bivanja. V Zavodu Tovarna pa poudarjajo, da ne bo dovolj le deklaratorna zaveza skozi nov Nacionalni stanovanjski program ampak bi se morala do vprašanj zagotavljanja stanovanj opredeliti tudi politika oz. politične stranke v predvolilnem obdobju. Opredeliti bi se morale tako, da bodo sledile smernicam, ki bodo manj ljudem omogočila lastništvo nepremičnin in več ljudem varen dom.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com

 

Javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«

Datum: 13. 10 2011

Zavod Tovarna bo organiziral javni tribuni »Zagotovimo si sami svoje neprofitno stanovanje«. Tribuni bosta 24. 10. 2011 v Novem mestu, z začetkom ob 17.00, v Hiši kulinarike in turizma (bivše Gostišče) na Glavnem trgu ter v Ljubljani, 25.10.2011, z začetkom ob 18.00, v bivši tovarni ROG (Trubarjeva 72 – dvorana socialnega centra). Projekt Uveljavljanje stanovanjskih kooperativ po švicarskem vzoru oz. njihove dejavnosti zagotavljanja neprofitnih kooperativnih najemnih stanovanji je podprt s sredstvi Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji. Projekt prehaja od proučevanja stanovanjskih kooperativ v Ženevi in njihove skladnosti s slovenskim pravnim redom oz. sistemskim okvirjem, k predstavljanju modela širši javnosti.

Udeležencem bo predstavnik naše partnerske ženevske kooperative Codha Guillaume Käser predstavil poslanstvo, začetke, aktualno delovanje njegove organizacije in vpetost stanovanjskih kooperativ v ženevsko stanovanjsko politiko. Videli bomo, da je Codha uspešna v veliki meri, ker gradi na vključevanju članstva (participaciji) in največjem možnem upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

Mi iz Zavoda Tovarna se bomo v predstavitvi osredotočili na dognanja, do katerih smo prišli v prvih šestih mesecih dela na projektu. Veliko je namreč dejstev, ki govorijo v prid stanovanjskim kooperativam v Sloveniji. Po eni strani je zaskrbljujoče dejstvo, da je neprofitnih najemnih stanovanj v Sloveniji premalo. Po drugi strani pa je spodbudno, da se odgovorni za stanovanjsko politiko v državi in občinah, s katerimi smo bili v stiku, tega zavedajo. Zato stanovanjske kooperative odobravajo in so jih pripravljeni podpreti. To je razvidno tudi iz predstavljenih smernic novega nacionalnega stanovanjskega programa in nekaterih drugih sistemskih oz. zakonodajnih sprememb, ki so se že zgodile ali pa se jih načrtuje.

Glede zagotavljanja stanovanj se premika tudi v politiki. Spomladi je stranka Zares predstavila predlog Zakona o stanovanjskem kreditiranju državljanov z jamstvom države. Temeljni princip, ki predvideva izdajo državnih obveznic kot jamstvo za hipotekarni kredit in ob njihovem unovčenju kot odplačilo glavnice, bi bil lahko zelo uporaben tudi v primeru stanovanjske kooperative v vlogi investitorja. Zato smo na javno tribuno povabili tudi predstavnike predlagateljev zakona.

Najbolj pa nas seveda zanima izmenjava stališč s potencialnimi uporabniki. To je tudi glavni motiv za javno tribuno. Želimo pridobiti čim več povratnih informacij. Kaj si mislijo o stanovanjskih kooperativah tisti, ki še nimajo rešenega stanovanjskega problema oziroma se bodo s tem problemom kmalu soočili? Ta stališča in še več bi radi slišali od udeležencev v dialogu, ki ga želimo vzpostaviti na obeh tribunah. Na naši spletni strani www.stanovanjskekooperative.si smo pripravili tudi vprašalnik o stanovanjskih potrebah posameznikov in vsak izpolnjen, nam bo v veliko pomoč.

Torej, vljudno vabljeni v Novo mesto ali Ljubljano ter na našo spletno stran vsi, ki nimate predsodkov do neprofitnih najemnih stanovanj in bi vam prav prišel sosed, s katerim sta pri gradnji stanovanjskega objekta sodelovala, ki mu ne bi bilo težko popaziti na vašega otroka ter vam ne bi pokvaril tedna, če bi s prišel sposodit sladkor ali vas prosil za pomoč pri sestavljanju novega predalnika, ki je prispel iz Gradca.

Več informacij:

Blaž Habjan, 031 67 19 46; blazhabjan@yahoo.com; www.stanovanjskekooperative.si111017 PR stanovanjske kooperative najava javnih tribun

Stanovanjske kooperative po Evropi

Raziskovalni dokumentacijski sektor v Državnem zboru RS je v juniju 2011 pripravil primerjalni pregled položaja stanovanjskih kooperativ v petih evropskih državah (Češka, Italija, Nemčija, Švedska in Združeno kraljestvo). Pregled generalno potrjuje, da so kooperative močan akter pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj.

Stanovanjske kooperative po Evropi – raziskovalna naloga DZ RS (pdf, 180 KB)

Raziskava med zaključki navaja:

- Stanovanjske zadruge imajo v vseh prikazanih ureditvah dolgo tradicijo, njihov pomen je velik tudi v sedanjem času in so pomemben podporni steber zagotavljanja cenejših stanovanj.

- Obstajajo tudi različne finančne institucije oz. skladi,ki so lahko v lasti stanovanjskih zadrug ali pa popolnoma samostojni.

- Težišče stanovanjske politike se je premaknilo iz spodbujanja gradnje stanovanj k spodbujanju posameznikov oziroma določenih socialnih skupin.

- Stanovanjsko zadružništvo večinoma ni del socialne stanovanjske politike, tako da praviloma ni predmet posebnega spodbujanja s strani države ampak bistveno bolj lokalnih skupnosti.

- Stanovanjske zadruge zagotavljajo ponudbo neprofitnih stanovanj in so v tem smislu v pomoč državi, ki ponekod v ta namen zagotavlja tudi določena finančna sredstva.

- Zadružno lastništvo načeloma zagotavlja cenejša najemniška ali lastniška stanovanja oziroma ugodnejše pogoje najema kreditov, kot veljajo za tržni sektor.

Copyright